Sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti uskutoční na jeseň 2018. Možnosť prihlásiť sa bola v máji a v júni 2017.

Pre prijatie sviatosti birmovania treba mať úprimný úmysel prijať túto sviatosť – slobodne a dobrovoľne prijať sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej ma Duch Svätý naplní svojimi darmi. Dĺžka prípravy je jeden školský rok vrátane letných prázdnin. Príprava sa týka žiakov ôsmeho ročníka a starších, ktorí navštevujú vyučovanie náboženstva a dospelých, ktorí ešte neprijali sv. birmovania. Príprava prebieha v formou stretnutí v malých skupinách. Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti každé tri roky pre tých, ktorí budú jasne prejavovať svoju vieru a záujem o túto sviatosť aktívnou účasťou na príprave. Pre kandidáta na prijatie sv. birmovania je prirodzenou potrebou prijímať a žiť zo sviatostí, ktoré už prijal (sv. zmierenia a Eucharistia). Odporúča sa urobiť si počas birmovnej prípravy 9 prvých piatkov. Kandidát sa má aktívne zapájať do života spoločenstva, v ktorom žije (službou pri liturgii: čítanie liturgických textov, spev v zbore, miništrovanie, spoločnou modlitbou ruženca a krížovej cesty v kostole, pomocou pri skrášľovaní kostola a jeho okolia). Kandidát si vyberie takého birmovného rodiča, ktorý je pobirmovaný a praktizujúci kresťan katolík, ak je ženatý/vydatá musí mať sviatostný sobáš a žiť vo sviatostnom manželstve a nie je postihnutý kánonickým trestom. Má osobný vzťah k birmovancovi. Každý birmovanec si nájde svojho nebeského birmovného patróna – mal by to byť svätec (svätica), ktorého(ú) si birmovanec zvlášť váži, je určitým príkladom, povzbudením v jeho osobnom živote a pozná jeho (jej) životopis.

Priebeh prípravy sviatosti birmovania

8. septembra 2017 (piatok) o 18:30 na svätej omši a po nej bude stretnutie v kostole;

V týždni od 11.9.-17.9.: STRETKO V SKUPINE;

V týždni od 18.9.-24.9.: STRETKO V SKUPINE;   

29.septembra (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;   

V týždni od 2.10.-8.10.: STRETKO V SKUPINE; 

13. októbra (piatok) 17:50: modlitba ruženca;

13. októbra (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 16.10.-22.10.: STRETKO V SKUPINE;

 27. októbra (piatok) 17:50: modlitba ruženca;

27. októbra (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA; 

V týždni od 30.10.-5.11.: STRETKO V SKUPINE;

10. novembra (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 13.11.-19.11.: STRETKO V SKUPINE;

24. novembra (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 27.11.-3.12.: STRETKO V SKUPINE;

V týždni od 4.12.-10.12.: STRETKO V SKUPINE;

8.decembra (piatok) 18:30: BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 11.12.-17.12.: STRETKO V SKUPINE;

22. decembra (piatok) 18:30: BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

22. decembra (piatok) 19:30: predvianočná duchovná obnova;

V týždni od 8.1.-14.1.: STRETKO V SKUPINE;

19. januára (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 22.1.-28.1.: STRETKO V SKUPINE;

V týždni od 29.1.-4.2.: STRETKO V SKUPINE;

V týždni od 5.2.-11.2.: STRETKO V SKUPINE;

16. februára (piatok) 18:00: krížová cesta birmovancov (chlapci);

16. februára (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 19.2.-25.2.: STRETKO V SKUPINE;

V týždni od 5.3.-11.3.: STRETKO V SKUPINE;

16. marca (piatok) 18:00: krížová cesta birmovancov (dievčatá);

16. marca (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 19.3.-25.3.: STRETKO V SKUPINE;

V týždni od 2.4.-8.4.: STRETKO V SKUPINE;

13.apríla (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 16.4.-22.4.: STRETKO V SKUPINE;

27. apríla (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 30.4.-6.5.: STRETKO V SKUPINE;

11. mája (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 14.5.-20.5.: STRETKO V SKUPINE;

25. mája (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 28.5.-3.6.: STRETKO V SKUPINE;

8. júna (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 11.6.-17.6.: STRETKO V SKUPINE;

22. júna (piatok): BIRMOVANECKÁ SVÄTÁ OMŠA;

V týždni od 25.6.-30.6.: STRETKO V SKUPINE;

(program sa bude priebežne upravovať.)

Čo všetko ťa čaká počas roka:  pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia (prvé piatky) a pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši, aktívnejšie zapájanie sa do života farnosti:  stretká, víkendové sústredenia, mládežnícke sväté omše, čítanie lekcií, pre chlapcov možnosť miništrovania, prinášanie obetných darov, zapájanie sa do mládežníckeho zboru v piatok, pomoc pri detskom zbore v nedeľu. Okrem iného môžeš pomáhať pri rôznych aktivitách pre deti, v nedeľu prichádzať na športové popoludnia vo farnosti, v piatok po omši do Orlovne – spoločenské hry, výlety…