Sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti uskutoční na jeseň 2021.

Pre prijatie sviatosti birmovania treba mať úprimný úmysel prijať túto sviatosť – slobodne a dobrovoľne prijať sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej ma Duch Svätý naplní svojimi darmi. Dĺžka prípravy je jeden školský rok vrátane letných prázdnin. Príprava sa týka žiakov ôsmeho ročníka a starších, ktorí navštevujú vyučovanie náboženstva a dospelých, ktorí ešte neprijali sv. birmovania. Príprava prebieha v formou stretnutí v malých skupinách. Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti každé tri roky pre tých, ktorí budú jasne prejavovať svoju vieru a záujem o túto sviatosť aktívnou účasťou na príprave. Pre kandidáta na prijatie sv. birmovania je prirodzenou potrebou prijímať a žiť zo sviatostí, ktoré už prijal (sv. zmierenia a Eucharistia). Odporúča sa urobiť si počas birmovnej prípravy 9 prvých piatkov. Kandidát sa má aktívne zapájať do života spoločenstva, v ktorom žije (službou pri liturgii: čítanie liturgických textov, spev v zbore, miništrovanie, spoločnou modlitbou ruženca a krížovej cesty v kostole, pomocou pri skrášľovaní kostola a jeho okolia). Kandidát si vyberie takého birmovného rodiča, ktorý je pobirmovaný a praktizujúci kresťan katolík, ak je ženatý/vydatá musí mať sviatostný sobáš a žiť vo sviatostnom manželstve a nie je postihnutý kánonickým trestom. Má osobný vzťah k birmovancovi. Každý birmovanec si nájde svojho nebeského birmovného patróna – mal by to byť svätec (svätica), ktorého(ú) si birmovanec zvlášť váži, je určitým príkladom, povzbudením v jeho osobnom živote a pozná jeho (jej) životopis.