Sviatosť krstu

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme:                                                                                                                      

  • prvá  nedeľa v mesiaci o 12:00 hod. (mimo svätej omše);
  • druhá nedeľa v mesiaci (pri svätej omši o 9:30 hod.);
  • tretia nedeľa v mesiaci (pri svätej omši o 11:00 hod.);

Rodičia nech požiadajú o krst pre svoje dieťa vo farskej kancelárii počas stránkových hodín  najmenej dva týždne pred krstom. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa. Ak rodičia žiadajú o krst nie v mieste bydliska, tak je potrebné priniesť povolenie z farnosti, kde majú trvalé bydlisko (licencia ku krstu dieťaťa). V prípade krstných rodičov je potrebné priniesť ich krstný list.

Príprava na krst sa koná vždy v sobotu  (pred krstom) o 17:00 hod. Je potrebné, aby prišli rodičia aj krstní rodičia.

Podmienky pre krstného rodiča:                                                                                                                                        

  • žije praktickým kresťanským životom;
  • prijal sviatosť birmovania;
  • dosiahol vek 16 rokov;
  • nesmie sa naň vzťahovať exkomunikácia a cirkevný trest;
  • nesmie to byť rozvedená osoba, alebo človek žijúci v konkubináte;
  • nesmie to byť otec alebo matka krsteného dieťaťa;