Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej 4 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Najneskôr 4 mesiace pred termínom sobáša majú prísť obaja snúbenci počas stránkových dní do farskej kancelárie na spísanie sobášnej zápisnice.

Pred príchodom na farský úrad treba ísť vypísať žiadosť a zápisnicu na Mestskom úrade v Poprade. Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list.

Na farský úrad si treba priniesť:

potvrdenú zápisnicu z matriky Mestského úradu alebo oznámenie o uzavretí manželstva. K vybaveniu zápisnice z Mestského úradu je potrebné si priniesť na Mestský úrad rodné listy a občianske preukazy;

– ak bývate v inej farnosti, ako v Poprade – Veľkej je potrebné priniesť licenciu k sobášu od farára farnosti vášho bydliska (stačí od jedného zo snúbencov); v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka);

Pri prvom stretnutí sa vypíše zápisnica a dohodne sa priebeh prípravy na manželstvo.

Ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie sviatosti manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska).

Ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie sviatosti  manželstva sa žiada v jeho farnosti.

Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade). Preto im chceme podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam. Ak máte podobný problém, nebojte sa na  nás obrátiť.

Sviatosť manželstva, keď ide o snúbencov katolíkov sa odporúča sláviť v rámci svätej omše. Svätá omša, ktorá sa slávi v sobotu po 15.00 je s platnosťou na nedeľu.

Sobáše sa nekonajú počas adventu  a  pôstneho obdobia!